top of page

Knowledge

สัดส่วนเพชรที่ดี

สัดส่วนเพชรที่ดี

เพชรที่ได้รับการเจียระไนที่ได้สัดส่วนที่ดีนั้น จะส่งผลต่อการกระจายของแสงหรือการส่องประกายของเพชร

Ideal cut คือเพชรที่ได้รับการเจียระไนได้อย่างถูกสัดส่วนและสมบูรณ์แบบ เมื่อแสงส่องลงมาจะสะท้อนขึ้นไปด้านบนทำให้เพชรดูมีแสงที่เปล่งประกาย สดใส

Too Deep คือเพชรที่ถูกเจียระไนให้มีก้นลึกมากเกินไป ทำให้แสงที่ส่องกระทบลงมานั้นสะท้อนออกไปทางด้านข้างของเพชร จึงทำให้แสงของเพชรนั้นไม่เปล่งประกายเท่าที่ควร

Too Shallow คือเพชรที่ถูกเจียระไนให้บางหรือตื้นเกินไป ทำให้แสงที่ส่องลงมาสะท้อนออกไปทางด้านล่างของเพชร

จึงทำให้ความเปล่งประกายของเพชรลดลง

Featured Posts

Recent Posts

Search By Tags

Archive

No tags yet.

Follow Us

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page